telefon

517 555 195

12 345 06 01

Elżbieta Hübner – upadłość konsumencka

Sygnatura postępowania:  VIII GUp 62/21/S

Sąd: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział

Syndyk masy upadłości Elżbiety Hübner osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej ogłasza konkurs na zakup wierzytelności. Nominalna wartość wierzytelności wynosi 8000,00 zł (osiem tysięcy złotych). Wierzytelność stwierdzona jest prawomocnym postanowieniem komornika sądowego z dnia 12 lipca 2021 r. o bezskutecznej egzekucji.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
Pisemną ofertę należy kierować w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na zakup wierzytelności Elżbiety Hübner w upadłości likwidacyjnej” w terminie do dnia 31 października 2021 r., na adres Kancelarii Syndyka ul. Prądnicka 65/31, 31-202 Kraków listem poleconym. Decyduje data nadania.

Wymagania oferty:
•    Dane oferenta: imię i nazwisko, firmę, adres zamieszkania lub siedziby, aktualne dokumenty rejestracyjne podmiotu gospodarczego, nr dowodu osobistego,
•    dokument upoważnienia osób podpisujących ofertę do reprezentacji firmy,
•    zezwolenia i zgody – jeżeli ze względu na osobę oferenta są prawnie wymagane,
•    cenę zakupu netto w zł (cyfrą i słownie),
•    oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu konkursu i braku zastrzeżeń co do przedmiotu konkursu,
•    zobowiązania do pokrycia opłat związanych z zawarciem umowy nabycia.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 05 listopada 2021 roku. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.