telefon

517 555 195

12 345 06 01

Adwokat

Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną w postaci:

  • reprezentowania w postępowaniu sądowym na wszystkich etapach,
  • obrony w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia,
  •  sporządzania pism procesowych, pozwów, wniosków, apelacji, skarg i zażaleń,
  • przygotowywania i opiniowania umów, sporządzania opinii,
  • prowadzenia spraw w postępowaniu administracyjnym,
  • udziału w negocjacjach, polubownego rozwiązywania sporów,
  • kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców,
  • doradztwa prawnego,
  • windykacji należności.

Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną z zakresu:

prawa cywilnego, w szczególności dochodzenia odszkodowań, w tym od ubezpieczycieli; prawa osobowego (ubezwłasnowolnienia), problematyki dotyczącej nieruchomości (przykładowo: zniesienia współwłasności, zasiedzenia, służebności, bezumowne korzystanie z nieruchomości, rozgraniczenia, umowy deweloperskie), prawa spółdzielczego i spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych; prawa rodzinnego (przykładowo: rozwody, separacje, alimenty, kontakty, podział majątku wspólnego małżonków); prawa spadkowego (przykładowo: zachowki, stwierdzenia nabycia spadku, w tym sprawy testamentowe oraz działy spadku); spraw kredytów frankowych i innych,

prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, spraw związanych z wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego, dochodzenia należności za wykonane usługi (m.in. z faktur) i innych,

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, żądań przywrócenia do pracy, odszkodowań, nadgodzin, odwołań od decyzji o ustaleniu wysokości emerytury,

prawa administracyjnego, w szczególności reprezentowania w postępowaniu administracyjnym, składania wniosków, wnoszenia skarg i odwołań (przykładowo: odwołań od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i pozwoleń na budowę) i innych,

postępowania egzekucyjnego, w szczególności opieki prawnej nad właściwym przebiegiem postępowania egzekucyjnego, wnoszenia skarg, zażaleń, powództw przeciwegzekucyjnych i innych,

prawa karnego i prawa wykroczeń, obrony w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia (przykładowo: kradzieże, paserstwa, oszustwa, wypadki drogowe, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, groźby karalne, pobicia i rozboje, dozór elektroniczny) oraz występowania w roli pełnomocnika osób pokrzywdzonych i innych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług !